28 oktober 2014

Sint Judas Thaddeus

Jaarlijks op 28 oktober viert onze Moeder de Heilige Kerk het feest van de Heilige Apostelen Simon Zeloot en Judas Thaddeus (niet de verrader).
De Heilige Judas Thaddeus is de patroon voor hopeloze en uitzichtloze aangelegenheden.

Hieronder de Judas Thaddeus noveen.


Noveen tot de Heilige Judas Thaddeus voor heel uitzichtloze aangelegenheden

Bid deze noveen consequent dagelijks negenmaal gedurende negen dagen. Negen exemplaren van deze noveen moeten in een kerk worden gelegd.

beeld
Sint Judas Thaddeus
Inleidend gebed:

Heilige Apostel Judas Thaddeus, trouwe dienaar en vriend van Jezus, ik smeek U, in de Naam en door de verdiensten van de goede Jezus en als het de wil van de Drie├źne God is: maak gebruik van het bijzonder voorrecht, aan U geschonken om zichtbare en spoedige hulp te brengen waar de vraag om hulp bijna hopeloos is. Kom mij bijstaan in deze grote nood, dat ik de troost en de hemelse hulp mag ontvangen in al mijn behoeften en lijden en in het bijzonder........(noem het probleem waar u voor bidt), zodat ik God met U en al de uitverkorenen voor altijd loven kan. Ik beloof U, Heilige Judas Thaddeus, deze grote gunst nooit te vergeten en zal nooit ophouden u te eren als mijn bijzondere en machtige voorspreker en ik zal naar mijn beste vermogen alles te doen om de godsvrucht tot U te bevorderen. Amen.

Noveen gebed:

Dat het Allerheiligst Hart van Jezus zal worden aanbeden en bemind in alle tabernakels van de hele wereld tot het einde der tijden. Amen.

Dat het Allerheiligst Hart van Jezus geloofd en verheerlijkt zal worden, nu en altijd. Amen.

Heilige Judas Thaddeus bid voor ons en verhoor onze gebeden. Amen.

Gezegend zij het Allerheiligst Hart van Jezus. Amen

Gezegend zij het Onbevlekt Hart van Maria. Amen.

Gezegend zij de Heilige Judas Thaddeus door de hele wereld en in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.