Hoe de rozenkrans bidden?

Hoe bid men de rozenkrans?

1. U begint bij het kruis en maakt een kruisteken:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Daarna bid u de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

2. Bij de eerste kraal bid u een ‘Onze Vader’: 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen

3. Op de eerste kraal van het groepje van 3 kralen bid u:
Ik groet u, Maria,dochter van God de Vader. Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder
de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder
van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid u het volgende:
Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

5. Op de derde kraal (van de 3) bid u het volgende:
Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

6. Bij de vierde kraal bid u het ‘Eer aan de Vader’
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Dan bid u het gebed van dat O.L.V. te Fatima gevraagd heeft om te bidden: 
O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen
naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

Daarna noemt het geheim gevolgd door het ‘Onze Vader’

7. Vervolgens bid u op elke kraal van de tien kraaltjes (op de afbeelding de gele kraaltjes)  een ‘Wees gegroet’

8. Vóór de ‘losse’ kraal (op op de afbeelding de zwarte kraal) bid u het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd 
door het gebed van Fatima. Op de losse kraal noemt u het geheim en bidt u een ‘Onze Vader’ en vervolgens weer de 10 'Weesgegroeten' etc.

9. Tot slot bid u:
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen;
En toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende Vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle,
O zoete Maagd Maria.

En u maakt weer een kruisteken:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.