Citaten

Heilige Louis Marie Grignon de Montfort

''Het is nauwelijks mogelijk voor mij om onder woorden te brengen hoezeer Maria de rozenkrans waardeert en hoe ze het verkiest boven alle andere devoties. Ook kan ik niet voldoende uitdrukken hoe wonderlijk zij degenen beloont die werken om deze devotie bekend te maken, te vestigen en te verspreiden. Noch kan ik uitdrukken hoe zij aan de andere kant degenen die er tegenin werken bestraft.''

''Ik smeek u, bid een rozenhoedje, en indien gij de tijd hebt, elke dag uw Rozenkrans, en gij zult in uw stervensuur de dag en het uur zegenen dat gij naar mij hebt geluisterd.''

''Wat mij betreft, ik heb uit eigen ervaring ondervonden dat dit gebed de kracht heeft om de meest ongevoelige harten te bekeren.''


Heilige Franciscus van Sales

''De rozenkrans is het beste van alle gebeden.''Heilige Anthonius Maria Claret

"Als mensen van de Rozenkans houden en 'm bidden zullen ze ontdekken dat het hen beter maakt."

''Gelukkig de families die elke dag de rozenkrans bidden; Maria verkrijgt voor hen genaden tijdens hun leven, genaden in het uur van hun dood en buitengewone glorie in het Hemels Vaderland.''Heilige Clemens Hofbauer


Altijd wanneer de Heilige Clemens Hofbauer een hardnekkige zondaar bezocht, bad hij onderweg het rozenhoedje.
Hij vertelt: 'Elke keer dat ik het rozenhoedje bad voor een zondaar heb ik zijn bekering verkregen'Heilige Theresia van Lisieux

''Via de Rozenkrans kan men alles verkrijgen. Hij kan vergeleken worden met een lange ketting die de Hemel met de aarde verbindt: één uiteinde is in onze handen, het andere is in de handen van de Heilige Maagd.''Zalige Bartolo Longo

Gebed over de rozenkransZalige paus Pius IX

''Geef mij een leger dat de rozenkrans bid en ik zal de wereld veroveren''Heilige paus Pius X

"Dierbare kinderen, omdat in onze tijd een betreurenswaardige intellectuele trots de scepter zwaait, die elke onderwerping weigert, de harten aantast, en de christelijke moraliteit ondermijnt, is er geen zekerder middel om de triomf van het geloof te verzekeren dan de overweging van de geheimen van de Rozenkrans."

''Als u wilt, dat de vrede heerst in uw gezin, bid dan gezamenlijk het rozenhoedje.''

''Onder alle gebeden die door de Kerk werden goedgekeurd is er geen één dat zóvele wonderen heeft bewerkt als de Heilige Rozenkrans.''

''De Rozenkrans is van alle gebeden het mooiste, het rijkst aan genaden, en het raakt het meest het Hart van de Moeder van God.''Heilige pater Pio

''De rozenkrans is het 'wapen' voor deze tijden.''

''Maria heeft haar kinderen een zwaard in de hand gegeven, en dat zwaard is de rozenkrans.''Heilige Johannes Paulus II

''De Rozenkrans bidden is niets anders dan met Maria het gelaat van Christus overwegen.''Zuster Lucia van Fatima

''Met de rozenkrans troosten we Onze Lieve Heer en verkrijgen we de redding van vele zielen.''

''Het verval in deze wereld is zo groot omdat er niet voldoende gebeden wordt. En het is precies daarom dat de Maagd met zoveel nadruk het bidden van de Rozenkrans heeft aanbevolen. En omdat de rozenkrans na de Heilige Eucharistische liturgie het meest aangewezen gebed is om het geloof in onze zielen te bewaren, heeft de duivel zijn offensief ingezet tegen dit gebed. We zijn jammer genoeg getuige van al het onheil dat hij heeft gesticht.
(…) We kunnen en mogen ons niet laten tegenhouden door de duivel, en zoals Onze Heer het zegt, de zonen van de duisternis mogen de strijd niet winnen tegen de zonen van het Licht. De Rozenkrans is daartoe het machtigste wapen in deze strijd.''

''Maria heeft in deze tijden waarin wij nu leven, nieuwe effectiviteit gegeven aan het bidden van de rozenkrans.
Op zodanige wijze dat er nu geen probleem is, hoe moeilijk het is, dat nu niet op te lossen is door het bidden van de rozenkrans. Of het nu een materieel probleem is of een geestelijk probleem, een probleem dat te maken heeft met ons persoonlijk leven, met het leven van onze families, of het leven van de landen en volkeren.
Ik herhaal, er is geen probleem, hoe moeilijk het ook is, dat we nu niet kunnen oplossen met het bidden van de rozenkrans.''Paus Leo XIII

''Laten de christenen (...) zich met dagelijks groter vurigheid stellen onder Maria's trouwe bescherming, zich meer en meer toeleggen op liefde voor de geregelde beoefening van het rozenkransgebed, dat bij onze vaderen in gebruik was, niet alleen als een krachtig hulpmiddel in de nood, maar ook als een heerlijk kenteken van christelijke godsvrucht.''

''Het rozenkransgebed werd juist daartoe ingevoerd, om de bescherming van de Moeder Gods tegen de vijanden van het katholieke geloof af te smeken; en het is voldoende bekend, hoe zeer en hoe vaak dit gebed de Kerk van nut was en hoe het haar door zoveel beproevingen heen hielp.''Paus Pius XI

''Het bidden van de Rozenkrans is voor alle gelovigen, zelfs voor de eenvoudigsten onder hen, een makkelijke en snelle manier om hun geloof te sterken. Maar wat we vooral wensen, is dat het Rozenkransgebed binnen de gezinnen wordt uitgedragen, vroom in ere wordt gehouden en steeds verder verbreid.''Paus Pius XII

''Wat het is een lieflijk en God welgevallig schouwspel, als bij het vallen van de avond in het Christelijk gezin de telkens herhaalde lofprijzingen weerklinken ter ere van de verheven Hemelkoningin. Dan verenigt de, voor het Mariabeeld gezamenlijk gebeden, Rozenkrans, in wonderlijke eensgezindheid van hart, de ouders en de kinderen, die van hun dagelijks werk zijn thuisgekomen; diezelfde rozenkrans verbindt hen vroom met de afwezigen en de afgestorvenen; allen worden hierdoor ten slotte met een zoete band van liefde aan de Allerheiligste Maagd gebonden, die als een liefdevolle moeder te midden van de schaar harer kinderen komt en over hen overvloedige gaven van eendracht en huiselijke vrede doet nederdalen.''Emeritus paus Benedictus XVI

   ''Dierbare jongeren, ik nodig u ertoe uit om dit traditionele Mariagebed in ere te houden, het zal u helpen om de belangrijkste momenten te begrijpen van het heil dat Christus heeft gebracht.
   En ik zet u, zieken, ertoe aan om u vertrouwvol tot de Maagd Maria te wenden met dit vrome gebed, en Haar al uw zorgen toe te vertrouwen.
   En voor de jonggehuwden wens ik dat zij het Rozenkransgebed samen bidden met het hele gezin en het tot een moment van spirituele groei maken samen met Maria.''

Tot de Nederlandse jongeren:
''Daarom nodig ik jullie uit om iedere dag de Heer te zoeken, die niets anders wil dan dat jullie echt gelukkig zijn. Onderhoudt met Hem een intense en standvastige band in het gebed, en vindt, voor zover het jullie mogelijk is, geschikte momenten in jullie dag om uitsluitend in Zijn gezelschap te verkeren. Als jullie niet weten hoe je moet bidden, vraagt dan dat Hijzelf dit jullie leert, en vraagt aan Zijn Hemelse Moeder om met jullie en voor jullie te bidden. Het Rozenkransgebed kan jullie helpen de kunst van het bidden te leren met de eenvoud en de diepte van Maria.''Paus Franciscus

''De rozenkrans is een gebedsschool, de rozenkrans is een school in geloof!''

''Iets wat mij alle dagen sterk maakt is het bidden van de Rozenkrans tot de Heilige Maagd. Ik voel zo’n grote kracht omdat deze van haar komt en ik voel me sterk.''

''De rozenkrans heeft me mijn hele leven vergezeld.''

''En in deze meimaand zou ik het belang en de schoonheid van de rozenkrans in herinnering willen brengen. Als wij het "Wees Gegroet" bidden, wordt wij meegenomen om de mysteries van Jezus te beschouwen, dat wil zeggen om na te denken over de belangrijke momenten van Zijn leven opdat Hij (...) het midden zou zijn van onze gedachten, aandacht en bezigheden.''

''Verder denken we aan Onze Lieve Vrouw, zo goed, zo mooi, en we nemen de rozenkrans en bidden. Dat is een stap naar heiligheid.''

''Hou steeds de Maagd Maria bij u, bid de rozenkrans alstublieft ... laat hem niet achterwege!
Hou altijd de Maagd Maria bij u, bij u, zoals de apostel Johannes. Moge Zij u altijd vergezellen en beschermen.''

''En samen, in het gezin, de Rozenkrans bidden is heel mooi, het geeft veel kracht! Ook voor elkaar bidden: de man voor de vrouw, de vrouw voor de man, beide voor de kinderen, de kinderen voor de ouders, voor de grootouders… Voor elkaar bidden. Dat is bidden in het gezin, en maakt het gezin sterk: het gebed.''

''De rozenkrans is als een ''geestelijk medicijn'' voor het hart''