27 mei 2015

Het Angelusgebed

Het Angelusgebed wordt traditioneel elke dag om 6 uur 's ochtends, 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds gebeden.

Angelus gebed

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
- En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria, vol van genade... enz.

Zie de dienstmaagd des Heren,
- Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet Maria ...

En het Woord is vlees geworden,
- En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet Maria,...

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
- Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen;
wij bidden U: stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.